ÜYE GİRİŞ İŞLEMLERİ

ÜYE GİRİŞ FORMU

ADINIZ:

TELEFON:

YAYIN KURULUŞU:İŞ YERİ ADRESİNİZ

ADRES:

MESAJINIZ:

 • ÜYELİK KOŞULLARI

  a- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  b- 21 yaşını bitirmiş olmak
  c- Türkiye Cumhuriyeti kanunları hükümlerine göre belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak
  d- Hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, şantaj, hileli işler ve onur kırıcı suçlardan biriyle kesin hüküm giymemiş olmak.
  e- Dernekler Yasası’na göre dernek kurma ve üye olma haklarını yitirmemiş olmak,
  f- Gazetecilik mesleğinin onuruna aykırı kötü ün sahibi olmamak,
  g- Adana’da merkezi ya da şubesi bulunan ve aynı amaçla kurulmuş basın kuruluşlarına üye olmamak (Gazetecilik iş kolundaki sendikalarla, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Anadolu Spor Gazetecileri Derneği) bu hükmün dışındadır. Bu tüzüğün onaylandığı tarihe kadar cemiyete üye olanların hakları saklıdır.

 • ÜYELİK İÇİN BAŞVURMA

  Asıl ve fahri üye olmak isteyenler asıl üyelerin ikisi tarafından imzalanmış başvuru formu ile Yönetim Kuruluna başvururlar. Yönetim Kurulu istekte bulunan kişi ile ilgili bilgi ve fotoğraflı belgeleri 7 gün içinde askıya çıkarır ve aynı süre içerisinde Seçici Kurula bildirir. Başvuru formu 10 gün süreyle askıda kalır. Yönetim Kurulu yukarıdaki süre içinde isteklinin durumuna ve başvuru işleminin tüzüğe uygun olup olmadığına ilişkin bir rapor hazırlar ve bu raporu askı süresi bitiminden en geç 7 gün sonra Seçici Kurula iletir. Seçici Kurul rapor ve başvuru formunu aldıktan sonra ilk toplantısında isteklinin durumunu görüşür ve karara bağlar. Seçici Kurulun kabul veya ret kararı daha sonra Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

  Başvurudan karara kadar olan süre 30 günü aşamaz. Yönetim Kurulu kabul ya da red kararını başvuru sahibine yazıyla bildirir. Üyeliğe kabul edilen aday 50 YTL giriş ödentisini ve o yıla ait üyelik ödentisini üyeliğe kabul bildirimini izleyen 1 ay içerisinde ödemek zorundadır. Bu koşulu yerine getirmeyenlerin ve geçerli özür bildirmeyenlerin üyelikleri kendiliğinden düşer ve karar geçersiz sayılır. Üyelik isteği geri çevrilen aday, aradan 1 yıl geçmeden yeniden istekte bulunamaz. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile Seçici Kurul başkan ve üyeleri Denetleme Kurulu Başkanı ve Onur Kurulu Başkanı asıl ve fahri üyelik için öneride bulunamazlar.

  Üyelik için başvuranlardan iki üyenin imzaladığı fotoğraflı başvuru belgesi, 5 fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah belgesi, sarı basın kartı fotokopisi ve 212 Sayılı Yasa ile değişik 5953 Sayılı Yasa’ya tabi çalıştığına dair sözleşme istenir. Fahri üyelerden sigorta primlerinin 212 Sayılı yasa ile değişik 5953 veya 4857 Sayılı Yasa’ya göre yatırıldığına dair SSK belgesi de istenir.

 • ÜYELİĞİN YİTİRİLMESİ

  Aşağıdaki durumlarda Cemiyet asıl ve fahri üyeliğinden çıkarılma kararı verilir. Üyenin adı Cemiyet üye kayıt defterinden silinir ve üyeliği sona erer. Onur Kurulu’nca alınan kararlar da, yönetim kurulu tarafından uygulanır.

  a) Üyeler dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak ve özellikle derneğin amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklere uymaması üyelikten geçici ve sürekli çıkarılma nedenlerindendir.
  b) Tüzüğün 4 ve 5. maddelerinden belirtilen niteliklerini yitirenlerin üyelik kayıtları Yönetim Kurulunca silinir. Yönetim Kurulu, üyelik sıfatı devam ettiği halde 2 yıl süreyle ödentisini vermeyip, yapılan yazılı uyarıya karşın borcunu 1 ay içinde ödemeyenlerin üyelikleri düşürülür. Aidat borcu ödendiğinde üyeliği devam eder.
  c) Cemiyet üyeliğinden çıkarılanlarla kendileri ayrılanlar tüm haklarını yitirmiş olurlar. Bu durumda olanlar ayrılma tarihlerine kadar olan her türlü borçlarını ödemek zorundadırlar. Çekilen ya da çıkarılanların kazanılmış hak ve alacakları Cemiyete kalır.
  d) Cemiyet üyelerine bir üyelik belgesi ve Cemiyeti simgeleyen rozet verilir. Üyenin ayrılması ya da çıkarılması ile üyeliğini yitirmesi durumunda, rozet ve üyelik belgesi hiçbir biçimde kullanılamaz ve Cemiyete geri verilir.
  e) Yönetim Kurulu 6 ayda bir toplanarak üyelerin üyelik ödentilerini ödeyip ödemediklerini ve genel durumu inceleyerek tüzük gereği işlem yapar.
  f) Yasal engeli olan veya sonradan ortaya çıkan üyenin üyeliği düşer. Bu kişinin kaydı yönetim kurulu kararıyla silinir.
  g) Üyelikten çıkma yazılı istekle olur. Bu isteğin Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığına yapılması zorunludur. Üyenin istifa ettiğine dair yazılı dilekçenin Cemiyete ulaşması ile üyelik sona erer.
  h) Bunun dışında ölüm ve tüzük hükümlerine uymama hallerinde de Yönetim Kurulu kararı ile dernek üyeliğine son verilir.
  i) Cemiyet üyesi iken askerlik görevine başlayanların üyelikleri askıya alınır. Terhis belgesinin sunulmasndan sonra üyelik yeniden devam eder.
  j) Gerek istifa ve gerekse Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten silinme hallerinde durum Üye Kayıt Defterine işlenir ve üyenin bilinen adresine bildirilir. Bildirimden itibaren 15 gün içinde silinme kararına karşı üyenin itiraz hakkı vardır. Bu itiraz ilk genel kurulda görüşülmek üzere gündeme alınır. Genel kurul kararı kesindir.
  k) Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
  ı) Gazetecilik mesleğinden ayrılarak Basın Kartını iade edenlerin üyeliği 5 yıl süreyle korunur. Bu süre içerisinde mesleğe döndüğünü ve basın kartını aldığını yazılı olarak bildirmeyenlerin üyeliği düşürülür. Bu üyeler tekrar mesleğe döndüklerinde ve basın kartı aldıklarında üyelikleri devam eder.

 • ÜYELERİN UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI İLKELER

  Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’ne üye olanlar, aşağıdaki meslek ilkelerine uymak zorundadırlar:

  a) Yayınlarda hiç kimse, ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz
  b) Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı, genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapılamaz
  c) Bir kamu müessesesi olan gazetecilik mesleği ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez
  d) Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez
  e) Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu olamaz
  f) Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz
  g) Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanamaz
  h) Bir basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunulamaz. Ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen gösterilir
  i) Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez
  j) Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez
  k) Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal, ekonomik v.b. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır
  l) Gazeteci, mesleğin saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumla haber araştırmaktan sakınır
  m) Şiddet ve zorbalığı özendirici yayın yapmaktan kaçınılır
  n) İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirtilir
  o) Yayın tarihi için konulan zaman kaydına saygı gösterilir
  p) Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar.

Üyelik İşlemleri İçin Bizimle İletişime Geçiniz İletişim Form