ÇUKUROVA GAZETECİLER CEMİYETİ TÜZÜĞÜ

(ÇGC Kamu yararına çalışan dernektir)

1.BÖLÜM

TEMEL HÜKÜMLER

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1) ‘’ÇUKUROVA GAZETECİLER CEMİYETİ’’ adında bir dernek kurulmuştur. Kısaltılmış adı ÇGC’dir. Merkezi Adana’dadır. Adresi ; Atatürk Caddesi Öğretmenler Sitesi B Blok Asma Kat  SEYHAN/ADANA

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti federasyon kurabilir veya federasyonlara üye olabilir. Diğer il ve ilçelerde şubeler açabilir.

DERNEĞİN AMACI

MADDE 2) Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin  amacı; insan haklarının korunduğu, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün Türkiye’de tam olarak gerçekleşmesini sağlamak; Ülke genelinde gazete, dergi, radyo, televizyon gibi yazılı, işitsel, görsel, elektronik iletişim ve internet alanlarını kapsayan  gazetecilik mesleğinin; geleneklerini, ahlak ve ilkelerini korumak, basın ve yayın organlarında gazetecilik niteliğindeki görevlerde çalışanları bir araya toplamak, mesleki ve sosyal haklarını korumak, geliştirmek ve geliştirmesine yardımcı olmak, mesleğin toplum içindeki değerini artırıcı önlemler almak, meslek onuru ve saygınlığıyla bağdaşmayan davranışlara karşı çıkmak, bunu yaparken de bir kamu kurumu sorumluluğuyla toplumun tüm bireylerinin sosyal ve kültürel yönden gelişmesine  katkıda bulunmak, gerektiğinde devletin ilgili kurumları gibi, tüm yurttaşlara ve ülkeye yarar getirecek türde kamu hizmet ve etkinliklerini gerçekleştirmektir.

AMAÇ İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR

MADDE 3) Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapabilir:

a- Uluslararası ve ulusal düzeyde kabul görmüş basın meslek ilkelerini savunmak. Ulusal çıkarları, mesleğin onurunu, etik ve ahlak değerlerini, gelenek ve göreneklerini, yasalar ve uluslararası anlaşmalarla gazetecilere tanınan hak ve özgürlükleri her türlü saldırıdan korumak. 

b- Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasına karşı mücadele etmek.  Mesleğin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak. Basın özgürlüğünün savunulması için, kamu ve özel kuruluşlarla, gerektiğinde uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmalar yapmak, yaptırmak. 

c- Aynı amaç doğrultusunda faaliyette bulunan meslek derneklerinin bir araya gelerek oluşturacakları federasyonun kuruluşuna katılmak, kurulacak federasyona üye olmak. Üyelikten ayrılmak. Mesleği ilgilendiren bütün sorunları incelemek, çözüm yolları bulmak, bu yolda görevli diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortaklık kurmak. Bu kapsamda bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikteki meslek sorunlarını incelemek ve bunlarla ilgili çözüm yollarını tespit etmek için yasaların izin verdiği ölçüde diğer meslek kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak. 

d- Mesleki alanda dayanışmayı güçlendirmek, üyelerine ve üyelerinin çalıştıkları kurumlara gelişme olanakları sağlamak. Gazetecilik mesleğinin zorunlu kıldığı hak ve özgürlüklerin savunulması ve genişletilmesi yolunda, yasama ve yürütme organları ile resmi ve özel kurumlar ve kurullar karşısında, üyelerini temsil etmek. Mesleğin ve derneğin gelişmesine ilişkin plan ve programlar yaparak bunları yürütecek profesyonel kadroları oluşturmak.

e- İhtiyacı olan Cemiyet üyelerine ayni ve nakdi yardımda bulunmak; Sosyal yardım için gerektiğinde “Yardımlaşma Sandığı”, “Tüketim Kooperatifi” kurmak, üyelere konut edindirmek üzere yapı kooperatiflerinin kuruluşuna öncülük etmek; arsa temin etmek. Mesleki çalışmalara yönelik kredi bulmak, kullandırmak. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin amaç ve etkinliklerine yönelik gerekli taşınır ve taşınmaz mallar edinebilmek için yasa ve sözleşmelerden doğmuş ve doğabilecek her türlü haklara sahip çıkmak, yasalara uygun her türlü sosyal tesisler, lokal, açık ve kapalı spor alanları, kamp ve konaklama tesisleri, her türlü yapı ve arsaları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve oluşmasını sağlamak. Bu amaç ve etkinliklerini gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara gerekirse kiralama yöntemiyle ya da bedeli karşılığı ya da bedelsiz sahip olmak, yapmak, yaptırmak. 

f- Amaç ve hizmete yönelik projeler için Ticaret Kanunu hükümlerine uygun yurt içinde ya da yurt dışında ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortaklıkları kurabilmek, kurulmuş olanlara katılabilmek, satın alabilmek. İktisadi işletmeler ve kurulacak veya iştirak edilecek şirketler, söz konusu amaçların gerçekleştirilebilmesi için derneğin veya iştirak edilecek şirketlerin adını taşıyan tekstil ürünleri, şahsi eşyalar, kırtasiye ve promosyon malzemesi vb. her türlü ticari mal imal edebilir, ettirebilir ve satabilir. Amaçlara ulaşabilmek için; yerel, ulusal ve uluslararası tüm yazılı, işitsel ve görsel basında yer almak, bunlara reklam vermek, mevcut ve gelişen teknolojinin elverdiği oranda iletişim hizmetleri kullanmak. Mesleğin geliştirilmesi, Çukurova’nın, Türkiye’nin ve gazeteciliğin tanıtımı amacıyla, üyelere ve kamuoyuna bilgi vermeye yönelik eğitici ve aydınlatıcı radyo, televizyon, gazete, dergi, internet ve bülten gibi yazılı, görsel ve işitsel yayınlar yapmak. Web sitesi oluşturmak. Bütün yayınlara destekçi bulmak ve reklam almak. Bu amaçla; gerektiğinde yayıncılık alanında faaliyet gösteren bir şirket kurmak, satın almak, ya da ortak olmak. Gerektiğinde ya da bayramlarda ve diğer tatil günlerinde, günlük, haftalık, aylık gazete veya dergi çıkarmak. Dernekler Yasası ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla başka derneklere ve sosyal fayda amaçlı tüzel kişilere üye olmak. 

g- Cemiyet üyelerine, yurt dışında ve yurt içinde mesleki geziler düzenlemek, düzenlenen gezilere katılacak cemiyet üyelerine gerektiğinde kurulabilecek Yardım Sandığı’ndan kredi açmak, yardım yapmak, kolaylık sağlamak. Üyeler arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek amacı ile lokal açmak ve yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelikler dahilinde bu yerlerin yasal şartlar altında çalıştırılmasını sağlamak.

h- Dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığı ile bilimsel araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak, yayımlamak, arşiv oluşturmak. Mesleği geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak için kurslar, toplantılar, seminerler, konferanslar, geziler, gösteriler, yarışmalar, piyangolar, balolar, fuarlar, festivaller, eğlenceler tertiplemek, sergiler açmak, spor müsabakaları düzenlemek. 

i- Basın mensuplarının mesleklerinde ilerlemelerini sağlamak, yaşam koşullarının daha iyi hale gelmesine yardımcı olmak, üyelerinin eserlerine ve mesleki çalışmalarına destek olmak. Mesleki ve sosyal gelişme için üyelerine yurt içinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak. Gazetecilerin eğitimi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği kurarak eğitim çalışmaları düzenlemek. Gazetecilik yarışması düzenlemek ve gerektiğinde başka mesleki yarışmalar düzenlemek. Kanunların izin verdiği hallerde ve ölçülerde bağış toplamak ve gelir temin etmek.

j- Üyelerinin ve kitle iletişim araçları çalışanlarının öğrenim görmekte olan, başarılı ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerinin ilköğretim, orta veya yükseköğrenim yapmalarına yardımcı olmak, burs vermek, burs verecek kaynaklar bulmak.

k- Mesleğe yeni başlayan gazetecilerin ve stajyerlerin yetişmelerine katkıda bulunmak, karşılaştıkları sorunları çözmek, iş bulmalarına yardımcı olmak.

l- Üyelerinin, basın, yayın, iletişim, halkla ilişkiler, tanıtım ve reklamcılık sektörü ile ilgili meslek lisesi, fakülte ve yüksekokullarda eğitim vermesini sağlamak. 

m- Üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere dinlenme ve konaklama tesisleri açmak; bunları doğrudan veya kiraya vermek yoluyla işletmek. 

n- Kanunlara uygun olarak uluslararası mesleki toplantılarda üyelerini üyelerini temsil etmek, gerektiğinde genel kanunlara uygun olarak uluslararası meslek örgütleriyle ilişkiler kurmak, üye olmak.

o- Vakıf ve yardım sandıkları gibi kurumlar kurmak ve kurulacak vakıf ve sandıklara katılmak. Kurulması halinde,  bu vakfa her yıl Yönetim Kurulu tarafından günün şartlarına göre belirlenecek “cemiyet payı” ödemek. 

p- Gazeteciler Cemiyeti’nin adı ve logosunun bulunması koşulu ile kamu yararına sosyal etkinliklerde destekçilik anlaşmaları yapmak, marka ile ad kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak. 

r- İşsiz gazetecilere iş ortamı sağlamak, üyeler arasındaki diyaloğu sıklaştırmak ve cemiyete gelir temin etmek amacıyla gazete, dergi yayınlamak, Web sitesi kurmak,  İnternet yayıncılığı yapmak, Radyo ve Televizyon proğramları hazırlamak ve bunlarda yer almak. 

s- Mesleğin gelişimine yönelik basın merkezi, kültür merkezi, arşiv,  müze kurmak ve geliştirmek. 

t- Cemiyetin amacı ile ilgisi olan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika, meslek kuruluşları ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için uygun gördüğü platformlar oluşturmak.

u- Meslek onuru ile bağdaşmayan, meslek gelenek ve kurallarına uymayan davranış ve yayınlarla ilgili üyelerini uyarmak, kurallara uymaya çağırmak, gerektiğinde Yönetim Kurulu kararıyla Onur Kurulu’na sevk etmek, üyesi olmayan gazeteci, yayıncı ve yayın organlarını da uyarmak.

v- Üyelerin sağlık sorunlarına eğilmek. Sağlık dinlenme tesisleri kurmak. Bu tesislerden gerektiğinde en az yüzde 20 kapasitede maddi olanakları kısıtlı vatandaşların yararlanmasını sağlamak. Üyelere sosyal yardımlarda bulunmak.

y- Yukarıda sayılanlarla birlikte üyelerin ve ülke düzeyinde tüm vatandaşların yararlanacağı kamu hizmeti ve etkinliklerini gerçekleştirebilmek için  Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin yıllık gelirinin en az yüzde 80’ini harcamak.

z- Yasaların ve uluslararası anlaşmaların basın mesleği mensuplarına tanıdığı ve ileride tanıyacağı bütün hakları savunmak.Yasalarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

ÜYELİK

MADDE 4) Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin iki tür üyesi vardır:

a- Asıl üyeler,  b- Fahri üyeler

 1. Asıl üyeler:

Aşağıda nitelikleri belirtilen kişiler; Basın Kartları  Yönetmeliği uyarınca verilmiş basın kartlarından birini taşıyorlarsa asıl üye olabilirler.

-Gazeteler, dergiler, haber, fotoğraf  ve film ajansları, radyo ve TV’lerde çalışanlar ile Sarı Basın Kartı sahibi TRT mensupları.

-Kamu kurum ve kuruluşlarının basın bürolarında çalışanlardan sarı basın kartı taşıyanlar.

– Gazete, dergi, haber, fotograf ve film ajansları ile radyo ve TV’lerin fiilen gazetecilik yapan ve geçimini yalnızca bu uğraşla sağlayan sarı basın kartı sahibi işverenler.

-Emekli olan, Sürekli Basın Kartı alan asıl üyeler, yüz kızartıcı bir suç işlemedikleri takdirde, Cemiyete karşı maddi ve manevi yükümlülüklerini yerine getirdikleri sürece üyelik niteliklerini korurlar.

-Cemiyetin kurucu üyelerinin üyelik hakları devam eder. 

 1. Fahri üyeler:

Aşağıda nitelikleri belirtilen kişiler fahri üye olabilirler: 

-Resmi kuruluşlarda Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı veya müdürü sıfatı ile kadrolu olarak üç yıldan beri çalışanlar.

-Gazeteler, dergiler, haber, fotoğraf ve film ajansları, radyo ve TV’lerde ve internet ortamında yayın yapan, haber Web sitelerinde gazeteci olarak ve benzeri ünvanlarla  en az iki yıl sürekli 212 Sayılı Yasa ile değişik 5953 veya 4857 Sayılı yasa kapsamında çalışan, geçimini sadece bu alandan sağlayanlar.

-Özel kuruluşlarda Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı ve Müdürü sıfatı ile kadrolu olarak beş yıldan beri çalışanlardan, daha önce Basın Kartları Yönetmeliği uyarınca verilmiş basın kartlarından birini en az beş yıl taşımış olanlar. 

-Basın mesleği için çalışmış, eser ve emek vermiş bilim adamları ve öğretim üyeleri, araştırmacı yazarlar.

-Yasaların öngördüğü biçimde yukarıdaki fıkradaki nitelikleri taşıyan yabancı uyruklular.

Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Üye olmak isteyenlerin  5. Maddedeki nitelikleri taşımaları gereklidir. Üye olmak isteyenler, başvuru formlarına niteliklerini belirten belgeleri eklemek zorundadır.

Fahri üyeler Sarı Basın Kartı aldıkları zaman yeni başvuru gerekmeksizin Yönetim Kurulu Kararıyla asıl üyeliğe  geçirilir.

Fahri üyelerin sayısı  asıl üye sayısının yarısını geçemez.

ÜYELİK KOŞULLARI

MADDE 5) Asıl ve fahri üye olabilmek için gerekli koşullar şunlardır:

a- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b- 21 yaşını bitirmiş olmak  

c- Türkiye Cumhuriyeti  kanunları hükümlerine göre belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak 

d- Hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, şantaj, hileli işler ve onur kırıcı suçlardan biriyle kesin hüküm giymemiş olmak. 

e- Dernekler Yasası’na göre dernek kurma ve üye olma haklarını yitirmemiş olmak,

f- Gazetecilik mesleğinin onuruna aykırı kötü ün sahibi olmamak, 

g- Adana’da merkezi ya da şubesi bulunan ve aynı amaçla kurulmuş basın kuruluşlarına üye olmamak (Gazetecilik iş kolundaki sendikalarla, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Anadolu Spor Gazetecileri Derneği) bu hükmün dışındadır. Bu tüzüğün onaylandığı tarihe kadar cemiyete üye olanların hakları saklıdır.

ÜYELİK İÇİN BAŞVURMA

MADDE 6) Asıl ve fahri üye olmak isteyenler asıl üyelerin ikisi tarafından imzalanmış başvuru formu ile Yönetim Kuruluna başvururlar. Yönetim Kurulu istekte bulunan kişi ile ilgili bilgi ve fotoğraflı belgeleri 7 gün içinde askıya çıkarır ve aynı süre içerisinde Seçici Kurula bildirir. Başvuru formu 10 gün süreyle askıda kalır. Yönetim Kurulu yukarıdaki süre içinde isteklinin durumuna ve başvuru işleminin tüzüğe uygun olup olmadığına ilişkin bir rapor hazırlar ve bu raporu askı süresi bitiminden en geç 7 gün sonra Seçici Kurula iletir. Seçici Kurul rapor ve başvuru formunu aldıktan sonra ilk toplantısında isteklinin durumunu görüşür ve karara bağlar. Seçici Kurulun kabul veya ret kararı daha  sonra Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

Başvurudan karara kadar olan süre 30 günü aşamaz. Yönetim Kurulu kabul ya da red kararını başvuru sahibine yazıyla bildirir. Üyeliğe kabul edilen aday 50 YTL giriş ödentisini ve o yıla ait üyelik ödentisini üyeliğe kabul bildirimini izleyen 1 ay içerisinde ödemek zorundadır. Bu koşulu yerine getirmeyenlerin ve geçerli özür bildirmeyenlerin üyelikleri kendiliğinden düşer ve karar geçersiz sayılır. Üyelik isteği geri çevrilen aday, aradan 1 yıl geçmeden yeniden istekte bulunamaz. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile Seçici Kurul başkan ve üyeleri Denetleme Kurulu Başkanı ve Onur Kurulu Başkanı asıl ve fahri üyelik için öneride bulunamazlar.

Üyelik için başvuranlardan iki üyenin imzaladığı fotoğraflı başvuru belgesi, 5 fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah belgesi, sarı basın kartı fotokopisi ve 212 Sayılı Yasa ile değişik 5953 Sayılı Yasa’ya tabi çalıştığına dair sözleşme istenir. Fahri üyelerden sigorta primlerinin 212 Sayılı yasa ile değişik 5953 veya 4857 Sayılı Yasa’ya göre yatırıldığına dair SSK belgesi de istenir. 

ÜYELİĞİN YİTİRİLMESİ

MADDE 7) Aşağıdaki durumlarda Cemiyet asıl ve fahri üyeliğinden çıkarılma kararı verilir. Üyenin adı Cemiyet üye kayıt defterinden silinir ve üyeliği sona erer.  Onur Kurulu’nca alınan kararlar da, yönetim kurulu tarafından uygulanır. 

 1. a) Üyeler dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak ve özellikle derneğin amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklere uymaması üyelikten geçici ve sürekli çıkarılma nedenlerindendir.
 2. b) Tüzüğün 4 ve 5. maddelerinden belirtilen niteliklerini yitirenlerin üyelik kayıtları Yönetim Kurulunca silinir. Yönetim Kurulu, üyelik sıfatı devam ettiği halde 2 yıl süreyle ödentisini vermeyip, yapılan yazılı uyarıya karşın borcunu 1 ay içinde ödemeyenlerin üyelikleri düşürülür. Aidat borcu ödendiğinde üyeliği devam eder.
 3. c) Cemiyet üyeliğinden çıkarılanlarla kendileri ayrılanlar tüm haklarını yitirmiş olurlar. Bu durumda olanlar ayrılma tarihlerine kadar olan her türlü borçlarını ödemek zorundadırlar. Çekilen ya da çıkarılanların kazanılmış hak ve alacakları Cemiyete kalır. 
 4. d) Cemiyet üyelerine bir üyelik belgesi ve Cemiyeti simgeleyen rozet verilir. Üyenin  ayrılması ya da çıkarılması ile üyeliğini yitirmesi durumunda, rozet ve üyelik belgesi hiçbir biçimde kullanılamaz ve Cemiyete geri verilir. 
 5. e) Yönetim Kurulu 6 ayda bir toplanarak üyelerin üyelik ödentilerini ödeyip ödemediklerini  ve genel durumu inceleyerek tüzük gereği işlem yapar.
 6. f) Yasal engeli olan veya sonradan ortaya çıkan üyenin üyeliği düşer. Bu kişinin kaydı yönetim kurulu kararıyla silinir.
 7. g) Üyelikten çıkma yazılı istekle olur. Bu isteğin Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığına yapılması zorunludur. Üyenin istifa ettiğine dair yazılı dilekçenin Cemiyete ulaşması ile üyelik sona erer. 
 8. h) Bunun dışında ölüm ve tüzük hükümlerine uymama hallerinde de Yönetim Kurulu kararı ile dernek üyeliğine son verilir.
 9. i) Cemiyet üyesi iken askerlik görevine başlayanların üyelikleri askıya alınır. Terhis belgesinin sunulmasndan sonra üyelik yeniden devam eder.
 10. j) Gerek istifa ve gerekse Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten silinme hallerinde durum Üye Kayıt Defterine işlenir ve üyenin bilinen adresine bildirilir. Bildirimden itibaren 15 gün içinde silinme kararına karşı üyenin itiraz hakkı vardır. Bu itiraz ilk genel kurulda görüşülmek üzere gündeme alınır.  Genel kurul kararı kesindir. 
 11. k) Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

ı) Gazetecilik mesleğinden ayrılarak Basın Kartını iade edenlerin üyeliği 5 yıl süreyle korunur. Bu süre içerisinde mesleğe döndüğünü ve basın kartını aldığını yazılı olarak bildirmeyenlerin üyeliği düşürülür. Bu üyeler tekrar mesleğe döndüklerinde ve basın kartı aldıklarında üyelikleri devam eder.

ÜYELERİN UYMAK ZORUNDA 

OLDUKLARI İLKELER

MADDE 8) Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’ne üye olanlar, aşağıdaki meslek ilkelerine uymak  zorundadırlar:

 1. a) Yayınlarda hiç kimse, ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz
 2. b) Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı, genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapılamaz
 3. c) Bir kamu müessesesi olan gazetecilik mesleği ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez
 4. d) Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez
 5. e) Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu olamaz
 6. f) Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz
 7. g) Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanamaz
 8. h) Bir basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunulamaz. Ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen gösterilir
 9. i) Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez
 10. j) Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez
 11. k) Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal, ekonomik v.b. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır
 12. l) Gazeteci, mesleğin saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumla haber araştırmaktan sakınır
 13. m) Şiddet ve zorbalığı özendirici yayın yapmaktan kaçınılır
 14. n) İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirtilir
 15. o) Yayın tarihi için konulan zaman kaydına saygı gösterilir
 16. p) Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar.

2 BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 9) Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin organları şunlardır:

1) Genel Kurul

2) Yönetim Kurulu

3) Denetim Kurulu

4) Seçici Kurul

5) Onur Kurulu

6) Basın Meclisi

7) Federasyon Delegeleri

OLAĞAN GENEL KURUL

MADDE 10) Genel Kurul, en yetkili karar organı olup, kayıtlı asıl üyelerden oluşur. Olağan Genel Kurul toplantıları üç yılda bir Ocak ayında yapılır. Genel Kurula, toplantı tarihinden en az altı ay önce aylık üye ödentileriyle herhangi bir surette oluşan öteki borçlarını ödemiş olanlar katılabilirler.

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

MADDE 11) Genel Kurul, Yönetim ya da Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü de toplanır.

Toplantıya çağrı isteğiyle birlikte gündemin de belirtilmesi zorunludur.

Olağanüstü toplantı isteği Yönetim Kurulu’na bildirilir. Yönetim Kurulu, çağrısını 30 gün içinde yapar. Yönetim Kurulu bu sürede toplantı çağrısı yapmazsa, toplantı isteyenlerce Adana Sulh Hukuk Yargıcı’na başvurulur.

Olağanüstü Genel Kurulda gündem çağrı konusundan ibarettir. Başka konular görüşülüp karara bağlanamaz. 

Olağanüstü Genel Kurulun toplantıya çağrılmasında veya toplanmasında olağan genel kurula ilişkin hükümler uygulanır. 

ÇAĞRI USULÜ

MADDE 12) Yönetim Kurulu, tüzüğe göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan  üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek suretiyle veya yazılı olarak ya da elektronik posta yoluyla toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek veya ilk toplantı çağrı yöntemine uygun olarak üyelere duyurulur. 

İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren  en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler, ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı  mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI USULÜ

MADDE 13) Genel Kurul asıl üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurullarının üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.  Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, olanaklar ölçüsünde ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantıyı Genel Kurul Başkanı, geçici yokluğunda yardımcısı yönetir.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.  

Genel kurulda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak olağan genel kurulda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların genel kurulun salt çoğunluğuyla kabulü koşuluyla gündeme alınması zorunludur.

Ancak gündem değişikliğine ilişkin önergeler, gündemle ilgili görüşmelerden önce verilmiş olmalıdır. Gündemin oylanarak kesinleşmiş olmasından sonra verilecek önergeler görüşülemez ve oylanamaz.

Genel Kurul gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. 

Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75. Maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu madde de yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. 

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE 

KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE 14 ) Genel Kurul kararları  toplantıda bulunanların oy çokluğu ile alınır.

Ancak tüzüğün değiştirilmesi, bu konuyu da kapsayan gündemle yapılacak toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin  çoğunluğu ile gerçekleşebilir.

Derneğin feshi ile ilgili görüşme, tüzüğün özel maddesine göre yapılır.

Federasyon kurma, federasyonlara ve uluslararası kuruluşlara katılma ve bunlardan ayrılma kararları, genel kurul toplantısında hazır bulunanların üçte iki oy çokluğu ile alınır.

Türkiye Gazeteciler Federasyonları ve üye olunabilecek kurum ve federasyonlara yeterli sayıda asıl ve yedek üye genel kurul tarafından belirlenir.

GENEL KURUL’UN

 GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15) Genel Kurul aşağıdaki hususları görüşüp karara bağlar:

 1. Organların seçimi
 2. Tüzüğün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim  Kurulu’nun aklanması.
 4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülerek aynen veya değişik biçimi ile kabulü
 5. Gerekli taşınmaz malların satın alınması ve değerlendirilmesi, var olan taşınmaz malların satılması konusunda karar alınması ve gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
 6. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 7. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 8. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta  yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 9. Derneğin vakıf kurması,
 10. Mesleki federasyonlara katılma ve ayrılma.
 11. Uluslararası çalışmalar yapma, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara katılma ya da bunlardan ayrılma.
 12. Derneğin feshi.
 13. Yasaların ve tüzüğün Genel Kurula yüklediği öteki görevlerin yerine getirilmesi

YÖNETİM KURULU 

MADDE 16)  Yönetim Kurulu, Genel kurul tarafından doğrudan seçilen bir Başkan ve ayrıca oy çokluğu ile seçilen 14 asıl ve 14 yedek üyeden oluşur. 

Başkan seçiminde, ilk turda üçte iki oy şartı aranır. İkinci turda toplantıya katılanların salt çoğunluğu aranır. Yine sonuç alınamaması halinde ise üçüncü turda en çok oyu alan seçilir. Seçimler gizli oy, açık sayım yöntemiyle yapılır. 

Üyeler, Yönetim ve diğer kurullara tek tek aday olabilecekleri gibi, listeler halinde de aday olabilirler.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeler arasından beş Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Genel Sekreter Yardımcısı, bir Mali Sekreter bir Mali Sekreter Yardımcısı ve beş üyeyi belirler. Bu seçim de gizli oyla yapılır.  Başkan, Yönetim Kurulu’nu temsil eder.

Başkanın çekilmesi durumunda veya katılmadığı toplantılarda Başkan Yardımcısı görevi yürütür. Yönetim Kurulu Başkanlığın boşalması halinde iki ay içinde Başkan seçimi için Genel Kurul’u toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu Toplantıları Başkan ya da başkan yardımcısı tarafından yazılı ve imzalı çağrı ile yapılır. Genel Sekreter’ce Yönetim Kurulu  üyelerine duyurulan çağrıya, toplantı gündemi de eklenir Üyelerden bir veya birkaçının gündemle ilgili teklifleri, ilk toplantının gündemine alınır.

Yönetim Kurulu en az onbeş günde bir toplanır. Toplantıları Başkan yönetir. Yönetim Kurulu Üyeleri izin almaksızın ve geçerli bir özürleri bulunmaksızın, üst üste üç toplantıya katılmazlarsa yazı ile uyarılırlar.

Bu uyarıdan sonraki toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu Üyelerinin üyelik sıfatları düşer. İstifa veya üyelik düşmesi sonucu boşalan Yönetim Kurulu’na  onun yerine en çok oy almış olan yedek üye girer. 

Yönetim Kurulu kararları yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır. Kararlar deftere işlenerek imzalanır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse, genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine sulh hukuk mahkemesi hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 1. BAŞKAN:

Başkan Cemiyet’in hukuki temsilcisidir. Başkan Yönetim Kurulu’nu temsil eder. Yönetim Kurulu toplantılarını yönetir. Yönetim Kurulu kararlarını uygular ve uygulatır. Yürütme Kurulu’nun toplantılarına başkanlık eder.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin faaliyetlerini kanun, yönetmelik, tüzük ve diğer mevzuata göre yürütür. 

ÇGC’nin İştirak edeceği veya kuracağı her türlü ticari şirketlere Yönetim Kurulu Başkanlığı yapar.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’ni yurt içi ve yurt dışında temsil eder.

Doğal üye olarak diğer komitelerin toplantılarına katılabilir ve başkanlık eder.

Başkanın olmadığı durumlarda cemiyeti, başkan yardımcısı temsil eder

Başkanlığa gönderilen rapor, tebliğ, önerileri vs. değerlendirerek uygun görülenlerini uygular veya uygulatır, gerektiği hallerde görüşülmek üzere Yönetim Kurulu veya Genel Kurul gündemine alır.

 1. GENEL SEKRETER: 

Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Yönetim Kurulu toplantılarını düzenlemek,

b)Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak, tutanakları yazmak, gerekli görüldüğü durumlarda tutanaklara, kararlara ilişkin görüşmelerin özetini ve gerekçeyi eklemek,

 1. c) Yönetim Kurulunun alacağı kararları yürütmek ve sonuçları hakkında bilgi vermek,
 2. d) Cemiyet yönetim birimlerinin günlük çalışmalarını düzenlemek, bütün işlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak ve denetlemek 
 3. e) Yönetim Kuruluna verilen görevlerin yerine getirilmesi için ön hazırlıkları yapmak,

Genel Sekreter, görevlerinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 1. MALİ SEKRETER:

Mali Sekreter’in görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Cemiyet mallarının varlığını Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yönetmek,
 2. b) Para alıp vermeyi, bütçenin uygulanmasını düzenlemek,
 3. c) Cemiyetle ilgili parasal işlemlerin gerekli olan defterlere usulüne uygun şekilde geçirilmesini, Cemiyetle ilgili vergi, sigorta, ücretlerin tahakkuku ve ödenmesi gibi konuları düzenlemek,
 4. d) Yönetmeliklere uygun ödemeler ile  benzeri diğer ödemeler dışında para ödemelerini düzenlemek,
 5. e) Üye ödentilerinin zamanında ödenmesini ve biriken ödentilerin alınmasını izlemek,  bu konuda Yönetim Kuruluna en az 6 ayda bir olmak üzere yazılı bilgi vermek.
 6. f) Cemiyet adına bastırılan alındı belgelerini matbaadan teslim almak, yetki belgesi sahibi görevlilere teslim etmek , onlardan teslim almak , Alındı Belgesi Kayıt Defterine kayıtlarını takip ve kontrol etmek.   

Mali Sekreter  görevlerinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 1. d) YÜRÜTME KURULU:

Yürütme Kurulu Cemiyet Başkanı,  Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Mali Sekreterden oluşur. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını, denetimini, koordinasyon ve ivedi işlerin görülmesini diğer organlarla gerçekleştireceği işbirliği ile sağlar ve yerine getirir. 

YÖNETİM KURULUNUN 

GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE:17 )  Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

 1. Cemiyeti temsil etmek.
 2. Bütün çalışmaları, tüzük çerçevesinde ve Genel Kurul Kararlarına uygun biçimde yürütmek. Genel Kurul kararlarını yerine getirmek.
 3. Özel ve tüzel kişilerle kamu kurumları önünde temsil görevi yapmak.
 4. Gerekli durumlarda üyelerin bir veya birkaçına bazı yetkilerini geçici olarak vermek.
 5. Tüzüğün 3. Maddesinin (u)   şıkkı uyarınca çalışma yapmak. 
 6. Meslek onuru ve disiplinine aykırı davranışları, basın özgürlüğüne yönelik açık ya da gizli saldırıları izlemek amacıyla Onur Kurulu ve Basın Meclisi ile eşgüdümlü çalışmak üzere alt komite kurmak, elde edilen bilgiler ışığında gerekli önlemleri almak.
 7. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi Genel Kurul’a sunmak.
 8. Sosyal Yardımları da içeren çeşitli konularda yönetmelikler hazırlamak, değiştirmek ve uygulamak..
 9. Gerektiğinde tüzükte yazılı amaçlara uygun, bir veya birkaç yayın organını gerçekleştirmek, yayın birimleri kurmak.
 10. Yönetim Kurulu’na çeşitli konularda yardımcı olacak danışma ve araştırma kurulları ile temsilcilikler kurmak ve kurdurmak.
 11. Tüzüğün ve kanunların kendisine verdiği öteki işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

BAYRAM GAZETESİ 

MADDE: 18)  Bayram Gazetesini çıkarmak ve yönetmek, Yönetim Kurulu’nun başlıca görevlerindendir. Başkan ve yönetim Kurulu üyeleri, Bayram Gazetesi’nde yayınlanmak üzere sağladıkları her türlü ilan ve reklamlarla benzeri yayınlar için hiçbir biçimde ücret veya komisyon isteyemezler. Bayram Gazetesi’nin çıkarılmasına ilişkin bir yönetmelik de düzenlenir.

CEMİYET KARŞISINDA TARAF OLMAMAK

MADDE:19)  Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri maddi olanak sağlanılmasına ilişkin işlerde, Cemiyetin karşısında taraf olamazlar.

SEÇİMLERİN YÖNETİME

BİLDİRİLMESİ

MADDE: 20)  Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde,  Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı  tarafından Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.

Yedek üyelikten asıl üyeliğe geçen kurul üyeleri için de aynı işlem uygulanır. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerce Adana Sulh Hukuk Yargıçlığına başvurulur.

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

DENETİM KURULU

MADDE 21) Denetim Kurulu; Genel Kurul’ca gizli oyla seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Kurul, ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve yazman seçer. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka nedenlerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu, denetleme görevini tüzük ve yönetmeliklerde saptanan esaslara göre mali yönden yapar. Çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler. Denetim Kurulu, yılda bir kez ve gerekli gördüğü hallerde toplanır. Denetleme sonuçlarını, bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na  duyurur. Dönem sonunda da yaptığı denetimlerin ayrıntılı raporunu Genel Kurul’a sunar. 

Denetleme Kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

SEÇİCİ KURUL

MADDE 22) Seçici Kurul, Genel Kurul’ca gizli oyla seçilen 7 asıl 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu Başkanları, Seçici Kurul’un doğal üyeleridir. 

Seçici Kurul’un Genel Kurul’ca seçilen üyeleri ilk toplantıda kendi aralarından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Yazman seçerler.

Seçici Kurul görev ve yetkileri:

Seçici Kurul, Yönetim Kurulu tarafından gönderilen “başvuru formu” ve raporu inceler ve beş gün içinde karara bağlar.

Oylama gizli oyla yapılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy verilmez. Kabul ve red oylarının eşitliği halinde aday reddedilmiş sayılır. Ve bu konudaki önerisini Yönetim Kurulu’na sunar.  

Bu konuda son kararı Yönetim Kurulu verir.

Seçici Kurul en az beş üye ile toplanır.

Üst üste ve özürsüz üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. 

Seçici Kurul’un doğal üyesi kurul başkanı olan üyeleri, Seçici Kurul toplantısına katılmadığı takdirde ya o kurulun başkan yardımcısı ya da en kıdemli üyesi vekaleten doğal üye olarak toplantılara katılır.

ONUR KURULU

MADDE 23) Onur Kurulu, Genel Kurul’ca gizli oyla seçilen 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Kurul, ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ile bir Yazman üye seçer. Kararlar oy çokluğu ve gizli oyla alınır.

Onur Kurulu’nun görevleri şunlardır:

 1. Meslek onuru ile bağdaşmayacak biçimde davranışlar ile haklarında bu yolda davrandıkları yolunda söylentisi bulunanların ifadelerini alıp, bu yoldaki şikayetleri değerlendirmek.
 2. Cemiyetin amaçlarına ve kararlarına aykırı davrananların ifadesine başvurmak.
 3. Üyeler arasındaki dayanışmayı bozacak, Cemiyetin kamuoyundaki itibarını zedeleyecek davranışlarda bulunanlar hakkında ilgili tüzük hükümlerini uygulamak.
 4. Üyeler arasında çıkacak mesleki anlaşmazlıkları çözüme bağlamak. 

Onur Kurulundan yazıyla başvurarak izin almadan ya da hastalık gibi mazereti bulunmadan üst üste iki toplantıya katılmayan üyenin görevi kendiliğinden düşer. Boşalan asıl üyelikler yerine Genel Kurulda en çok oy alan yedek üyeden başlayarak Onur Kurulu kararıyla yedek üye asıl üyeliğe çağrılır. 

ONUR KURULU’NUN ÇALIŞMASI

MADDE 24) Yukarıdaki maddede belirtilen ya da benzeri durumlarda Onur Kurulu kendiliğinden harekete geçebileceği gibi, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen dosya üzerinde de işlem yapabilir.

Onur Kurulu ayrıca, en az on üyenin imzasını taşıyan dilekçeleri de gündemine alıp karara bağlar. Onur Kurulu, Yönetim Kurulu’nca veya en az on üye tarafından getirilen konuları, bildirimi izleyen üç gün içinde incelemeye başlar.

Onur Kurulu’nun vereceği cezalar şunlardır;

 1. Uyarma
 2. Açık uyarma
 3. Kınama
 4. Açık kınama
 5. Geçici çıkarma (1 yıldan fazla olamaz)
 6. Sürekli çıkarma

Onur Kurulu kararı ile cezalandırılan üye, bu cezaya ilk Genel Kurul toplantısında itiraz edebilir. Genel Kurul’un bu itirazı gündeme alması ve incelemeye değer bulması halinde, yapılacak görüşmelerden sonra verilecek karar kesindir. Gündeme almama kararı da bu niteliktedir.

Genel Kurul, geçici veya sürekli çıkarma cezası verilen ve itiraz eden üyeyi dinleme kararı alabilir. Geçici çıkarma cezası alanlar bu süre içinde, Cemiyetin üyelerine sağladığı hak ve çıkarlardan yararlanamazlar. 

BASIN MECLİSİ

MADDE 25) Basın Meclisi, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter, Mali Sekreter ve Cemiyet üyelerinin mensubu olduğu Basın İlan Kurumu’nca nitelikli sayılan ve ÇGC Basın Protokol Listesi’nde yer alan gazete, radyo, ajans, televizyon ve internet gazetelerinin Cemiyet üyesi sahibi ya da büro yöneticileri (temsilci, müdür, şef) ile ÇGC Denetim, Onur ve Seçici Kurul Başkanları’ndan oluşur.

Ayrıca Basın Meclisi’ne başka sıfatla katılmayan Cemiyet’in en yaşlı üç üyesi asıl ve bir önceki dönem Cemiyet Başkanı Meclis’in doğal üyesidir. Sahibi ve yöneticisi ÇGC üyesi olmayan iletişim organını Basın Meclisi’nde o kuruluşun Cemiyet üyesi en kıdemli gazetecisi temsil eder.

-Basın Meclisi olağan genel kuruldan en geç 30 gün sonra Genel Kurul ya da Cemiyet Başkanı tarafından toplantıya çağrılır.

– İlk toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri dışında kendi üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan Vekili ile bir Sekreter seçer. Bu toplantıda ayrıca yedi kişilik “ÖZDENETİM DİVANI” seçer. Başkanın katılmadığı toplantıları Başkan Vekili o da yoksa sekreter yönetir.

-Basın Meclisi en az üç ayda bir Meclis Başkanı’nın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu da Basın Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırabilir. Çağrıda gündem de üyelere duyurulur. Gündem dışı konular toplantıda oylanarak gündeme alınır.

Basın Meclisi görev ve yetkileri:

Basın Meclisi, Cemiyet’in ve üyelerinin karşılaştığı mesleki sorunları görüşür. İletişim alanında özdenetimin sağlanması için çalışmalar yapar. Cemiyet çalışmaları hakkında önerilerde bulunur.

Basın Meclisi gündeminde görüşülmesi söz konusu olan kişi, Meclis üyesi ise Basın Meclisi’nin  o toplantısına katılamaz. Basın Meclisi en az 10 üyenin katılımıyla toplanır. 

Basın Meclisi ve Öz Denetim Divanı  üyelerinin art arda iki toplantıya özür bildirmeden katılmaması durumunda üyelikleri düşer. Üyelikleri düşenler nedeniyle boşalan yere aynı görevi yapmak üzere yedek üye olarak aynı kurumdaki en yetkili veya kıdemli cemiyet üyesi göreve çağırılır.. 

Basın  Meclisi, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti tüzüğünde yer alan, özellikle ve öncelikle meslek amaç ve ilkelerinin korunmasını,  kollanmasını sağlar, basınla ilgili olayları ve gelişmeleri izler. Basın özgürlüğü ve meslek ilkelerine aykırılık durumunda başvuru üzerine ya da doğrudan harekete geçerek önerilerini başkanı aracılığı ile Yönetim Kuruluna bildirir.

Cemiyet üyelerinin mesleğin onur ve saygınlığı ile bağdaşmayan mesleki çalışmaları konusunda başvuru üzerine, Yönetim Kurulunun   çağrısı ile ya da doğrudan harekete geçerek üyelerin ve ilgili tarafların bilgisine başvurur ve görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. 

Basın Meclisi’ne başvurular Yönetim Kurulu aracılığı ile yapılır. Basın Meclisinin doğrudan harekete geçmesinin dışında başvuru ya da gelişmeler üzerine yapılacak toplantı tarihini Yönetim Kurulu başvurudan sonraki 10 gün içinde belirler ve gerekli gördüğü hazırlıkları da  yaparak Basın Meclisini toplantıya çağırır. Basın Meclisi’nin alacağı kararlar Cemiyet Yönetim Kurulu tarafından gerek görüldüğünde açıklanır

Alınan kararlar imzalı tutanakla saptanır. 

Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak “ÖZDENETİM DİVANI”nın çalışmalarını düzenleyen yönetmelik konusunda öneride bulunur. 

3.BÖLÜM

SEÇİMLER

SEÇİM HÜKÜMLERİ

MADDE 26) Genel Kurullarda gizli oyla yapılacak seçimler için üyeler Cemiyet organlarının seçiminde oylarını, Cemiyetin mührünü taşıyan zarfın içine koyarak kullanırlar. Eşit oy alanlar arasında ad çekmek suretiyle sıra belirtilir. Organlara seçilecek üyelerin listesi, Yönetim Kurulu’nca üye kayıt defteri ve özlük dosyalarındaki bilgilere dayanarak düzenlenir ve Genel Kurul salonuna asılarak duyurulur.

Üyeler, aynı dönemde Yönetim Kurulu, Seçici Kurul, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu’ndan yalnız birinde görev alabilirler. Üyeler, sonraki seçimlerde aynı veya başka organlarda yeniden seçilebilirler. Genel Kurullarda vekaletname ile oy kullanılamaz. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar.

ŞUBELER

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

MADDE 27)  ÇGC, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla ÇGC yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 28) Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, ÇGC amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu ÇGC iç örgütüdür.

ŞUBE ORGANLARI VE ŞUBELERE 

UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 29)  Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. 

ŞUBE GENEL KURULLARININ 

TOPLANMA ZAMANI VE GENEL 

MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ

MADDE 30) Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Ekim ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. 

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda, seçilmiş ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçilmiş delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. 

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. 

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

4.BÖLÜM

MALİ VE İDARİ İŞLER

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 31) Derneğin gelirleri şunlardır: 

 1. a) Toplantı, gösteri ve buna benzer çalışmalardan sağlanacak gelirler 
 2. b) Her türlü yayın, gazete ve kitapların satışından sağlanan gelirler 
 3. c) Bankaya yatırılacak paraların faizleri ve fon gelirleri
 4. d)  Giriş ödentileri
 5. e) Üyelerin aylık ödentileri
 6. f)  Balo, sergi, Konser,  müsabaka ve benzeri girişimlerden elde edilen gelirler
 7. g)  Bağışlar, yardım, reklam, sponsorluk ve vasiyetler
 8. h) Yasaların Cemiyete sağladığı gelirler
 9. i) Taşınır ve taşınmaz mallar ile hakların işletilme gelirleri
 10. j) Öteki gelirler 

Giriş ödentileri  50 YTL’dir. Yıllık ödentiler ise 18 YTL’dir. Bu ödentiler 01 OCAK 2006  tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Üyeler yıllık ödentilerini en geç 6 ay içinde ödemek zorundadır. Ödentilerin miktarlarını artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul Yetkilidir.

KOMİTELER

MADDE 32) Yönetim Kurulu görev bölümünü izleyen 1 ay içerisinde;

 1. Basım, Yayım Komitesi
 2. Sosyal İşler ve Emeklilik Komitesi
 3. Tesisler Komitesi
 4. Gelir ve Organizasyon Komitesi
 5. Dış İlişkiler Komitesi
 6. Eğitim ve Araştırma Komitesi
 7. Yerel Basın Komitesi 

adlarıyla yedi komite oluşturabilir. Yönetim Kurulu gerek gördüğünde yeni adlarla başka komiteler de oluşturabilir.

Komiteler 5 -7 kişiden oluşur ve Yönetim Kurulu’nun görev süresi içerisinde Yönetim Kurulu’na yardımcı olarak çalışırlar. Gerekli durumlarda komite üyelerinin çalışmalarına ilişkin giderleri karşılanır. Her komitede bir Yönetim Kurulu üyesi koordinatörlük görevi yapar. 

Komiteler kendi içinden bir başkan ile yazman seçerler.

Komiteler Yönetim Kurulunun görev süresi içinde Yönetim Kuruluna yardımcı olarak çalışırlar ve Yönetim Kuruluna çalışmaları hakkında yazılı bilgi verirler. Yönetim Kurulu da değerlendirerek sonucu komitelere, gerekirse üyelere duyurur..

 Gerekli durumlarda Komite üyelerinin çalışmalarına ilişkin giderleri karşılanır. Komiteler Yönetim Kurulunca belirlenen  yönetmeliğe göre çalışırlar.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE 

USULLERİ  VE TUTULACAK DEFTERLER

DEFTER VE KAYITLAR

-DEFTER TUTMA ESASLARI

MADDE 33) ÇGC’de, işletme hesabı esasına göre defter tutar. Ancak, yıllık bürüt gelir, söz konusu hesap dönemi için Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen haddi aştığı takdirde, takip eden yıldan itibaren bilanço esasına göre defter tutar. Bilanço esasına geçtikten sonra  üst üste 2 hesap döneminde belirtilen haddin altına düşerse takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir.

Yıllık bürüt gelirin yönetmelikte belirtilen haddin  altına olmasına rağmen, bu hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararıyla bilanço esasına göre defter tutabilir.

Ticari işletmeler için ayrıca vergi usul kanunu hükümlerine göre defterler tutulur.

TUTULACAK DEFTERLER

MADDE 34) Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, aşağıda yazılı defterleri tutar:

 1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: ÇGC’ye üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 

4-Demirbaş Defteri: ÇGC’ye ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 

5-İşletme Hesabı Defteri: ÇGC adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

 1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar :

1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde sayılan defterler bilanço esasında da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. 

Bu Madde de sayılan ve tutulması mecburi olan defterlerin dernekler birimleri veya noterden onaylı olması zorunludur.

ÇGC yukarıdaki zorunlu defterlerin yanı sıra  gerek gördüğünde muhasebe kayıtlarını kolaylaştıracak defterler ile diğer kurullara ait karar defterini tutabilir.

KAYIT USULÜ VE ZAMANI

MADDE 35) Defter ve kayıtlar dernekler yönetmeliğince belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 36) Hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 01 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. 

DEFTERLERİN TASDİKİ

MADDE 37) Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir. 

İşletme hesabı tablosu ve bilanço düzenlenmesi:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık)  “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

GELİR VE GİDER BELGELERİ

MADDE 38)  ÇGC gelirleri,  “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

ÇGC giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için  “Gider Makbuzu” düzenlenir.

 ÇGC  tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri  “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından ÇGC’ye yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise  “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

ÇGC, gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri”  yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni Mali Sekreterler arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

ÇGC, adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi ” ÇGC tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, ÇGC yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. 

ÇGC adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

ÇGC adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları  otuz gün içerisinde mali sekretere teslim ederler veya cemiyetin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilat tutarı yönetmelik hükümlerindeki haddi geçenler 30 günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde Mali sekretere teslim ederler veya Cemiyetin banka hesabına yatırırlar.

Cemiyet kasasında bulundurabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Paraların gerektiğinde bankadan çekilmesi için Yönetim Kurulunca yetki verilmiş en az iki üyenin imzasının bulunması gereklidir.

Gelir ve Gider

 Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, ÇGC tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

BEYANNAME VERİLMESİ

MADDE 39) Cemiyetin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin  “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 40) Mülki amirliğe yapılacak bildirimler.

-Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel Kurul Sonuç Bildirimi’ne;

1- Divan Başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul Toplantı Tutanağı örneği,

2- Tüzük değişikliği yapılmışsa tüzüğün değişik maddelerinin yeni ve eski şekliyle, dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfasının yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

TAŞINMAZ MALLAR

MADDE 41) ÇGC’nin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. :

 Cemiyetin barınması için edinilmiş ve edinilecek taşınmaz malların, üyelerin sosyal ve kültürel gereksinmelerini karşılayacak biçimde değerlendirilmesi, yeterli personel çalıştırılması yetkisi Yönetim Kurulu’nca kullanılır. Taşınmaz malların satılmasına Genel Kurul karar verir. Bunun için de üyelerin üçte ikisinin imzalı onayını almak zorunludur.

YURT DIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

MADDE 42) Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce  “Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

PROJE BİLDİRİMİ

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

ÇGC’nin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği  “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde ÇGC merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

YERLEŞİM YERİ DEĞİŞİKLİĞİ

ÇGC’nin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler  “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

ÇGC tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

İÇ DENETİM

MADDE 43) ÇGC’de genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 44) ÇGC amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE 

DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE 45) Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 3’te 2’sidir. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

FESİH VE MAL VARLIĞININ

 TASFİYE ŞEKLİ

MADDE 46) Genel kurul, her zaman cemiyetin feshine karar verebilir. 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyeleri, Basın Meclisi, Özdenetim Divanı, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu başkanlarından oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde ÇUKUROVA GAZETECİLER  CEMİYETİ” ibaresi kullanılır. 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Cemiyetin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Cemiyetin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Cemiyete ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Cemiyetin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para, mal ve hakları, Kızılay’a devredilir. 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

Cemiyetin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 47) Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

YÖNETMELİKLERİN HAZIRLANMASI

MADDE 48) Bayram Gazetesi, sosyal yardımlar, lokal yönetimi ve Cemiyetin öteki görevlerini düzenlemek için, Cemiyet tüzüğü ve yasalara uygun olarak yönetmelikler hazırlanır. Bu yönetmelikler, Yönetim Kurullarınca hazırlanır ve icabında günün koşularına uyarlanır. Yönetim Kurulları, yönetmelikleri  hazırlatmak hakkına da sahiptir.

KURUCU ÜYELER

MADDE 49) Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin 1975 yılındaki kurucu üyelerinin isim listesi aşağıdadır:

1.Abdulvahap ÜNKAT

 1. Ayhan ÖZDEMİR (x)
 2. Ali HOŞFİKİRER (x)
 3. Alaettin KUTLU
 4. Aytaç PEKKOÇAK (x)
 5. Aydın Remzi YÜREĞİR (x)
 6. Abdullah BULCA
 7. Abdulhamit DESTE
 8. Bilal TİPİ
 9. Çetin Remzi YÜREĞİR
 10. Çoban YURTÇU (x)
 11. Durukan GÜNGÖR (x)
 12. Fevzi DİNÇ (x)
 13. Erol KARATAŞ
 14. Erol İLPARS (x)
 15. Ergün GÖZÜYEŞİL (x)
 16. Erdoğan VAROL
 17. Enver ÖZELSANCAK
 18. G.Muzaffer BAL
 19. İbrahim GEVEN
 20. İskender AYVALIK
 21. Kurtar ÇAKIN
 22. Nihat AKIN (x)
 23. Nevzat UÇAK
 24. Musa ALKAN
 25. Mehmet YAPICI
 26. Mehmet MERCAN (x)
 27. Mehmet DALMAZ (x)
 28. Mehmet ULAKÇI
 29. Özkan GÜR (x)
 30. Orhan İzzet KALKAN
 31. Oğuz BAYTOK
 32. Osman YEREŞEN
 33. Refik Kemal ŞÖLEN (x)
 34. Semai GÜRBÜZ (x)
 35. Semir YALÇIN
 36. Selahattin SOYDAN (x)
 37. Yalçın Remzi YÜREĞİR (x)
 38. Yunus AKGÜNLER (x)

(x) İşaretli olanların üyelikleri ölüm, istifa ve çıkarılma nedenleri ile sona ermiştir.

İLK YÖNETİM KURULU

MADDE 50) Kurucu üyeler tarafından seçilen ilk Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

Çoban Yurtçu. Aydın Remzi Yüreğir,  İskender Ayvalık, Erol Karataş, Refik K. Şölen, Nihat Akın, G. Muzaffer Bal.

MADDE 51) Çukurova Gazeteciler Cemiyeti 1975 yılında aşağıdaki geçici adresi kullanmıştır:

Atatürk Cad. Uğurlu Pasajı Kat:1 No: 108  ADANA

SAKLI HAKLAR

MADDE 52) Bundan önceki, tüzük, değişiklik ve eklerine göre asıl, fahri ve onursal üye ünvanını kazanmış olanların hakları saklıdır. Bu tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce yapılan başvurular için eski tüzük hükümleri uygulanır. Bu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte üye olanlar hakkında 5. Maddenin (g) fıkrası uygulanmaz.

YÜRÜRLÜK

MADDE 53) Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin 29.12.2005 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında derneğin adı ve kurucuların açık kimliklerinin bulunduğu maddenin dışında tüm maddeler 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre yeniden düzenlenerek 41 madde ve 1 geçici maddeden oluşan eski tüzük 53 madde  olarak yeniden düzenlenmiştir. Kurucuların açık kimliklerinin bulunduğu madde yeni tüzükte 49. madde olarak yer almıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN

Adı/Soyadı Görev/Ünvanı

Cafer ESENDEMİR Başkan

Mustafa ÖZKE Başkan Vekili

Yasemin ATASOY Başkan Yardımcısı

Mehmet ULUĞTÜRKAN Başkan Yardımcısı

Mehmet SERBES Başkan Yardımcısı

A.Engin KANBER Başkan Yardımcısı

Sefa SAYGIDEĞER Genel Sekreter

Süreyya Uri AKSOY Genel Sekreter Yrd.

Murat YONAT Mali Sekreter

Hüseyin ARAT Mali Sekreter Yrd.

A.Vahap ÜNKAT Yönetim Krl.Üyesi

Mustafa AKKÖSE Yönetim Krl.Üyesi

Mutlu METE Yönetim Krl.Üyesi

Jale KARAŞAHİNOĞLU Yönetim Krl.Üyesi

Kadir ADIYAMAN Yönetim Krl.Üyesi