BASIN ÖZENDİRME YARIŞMASI-2008 YÖNETMELİK

AMAÇ
1-    Adana’da kurulu Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, Adana’da görev yapan medya mensuplarının mesleki başarılarını takdir etmek, onurlandırmak ve çalışma kalitesini artırmak için her yıl “Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Basın Özendirme Ödülleri” verir.

KAPSAM
2- ÇGC Basın Özendirme Ödülleri şu dallarda verilir:

Haber Dalı     (1 kişiye)
Haber fotoğrafı     (1 kişiye)
Röportaj     (1 kişiye)
İnceleme, Araştırma     (1 kişiye)
Güncel Yazılar (Fıkra-yorum-makale)     (1 kişiye)
Sayfa Düzeni     (1 kişiye)
Spor Haberi      (1 kişiye)
Spor Fotoğrafı     (1 kişiye)
Güncel Spor Yazıları     (1 kişiye)
(Eleştiri, Fıkra, Yorum, Makale)
Spor Röportajı     (1 kişiye)
Spor Sayfa Düzeni     (1 kişiye)
Radyo Programı     (1 kişiye)
TV Haber Programı      (1 kişiye)
TV Haberi     (1 kişiye)
TV Görüntü     (1 kişiye)
TV Spor Haberi     (1 kişiye)
TV Spor Haber Programı     (1 kişiye)
TV Spor Görüntüsü     (1 kişiye)

3-  Katılma koşulları
Yarışmaya nitelikleri aşağıdaki koşullara uyan basın mensupları 2 dalda 2’şer adet yapıt ile katılabilir.
a- Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Üyeleri
b- Sarı Basın Kartı taşıyanlar
c- Bir yayın organında sözleşme ile çalışan, sözleşmelerinin sürdüğünü yayın organı yetkilisinin onayı ile belgeleyen ve asıl işi gazetecilik olanlar
4- Yarışmaya aday yapıtlar şu şekilde belirlenir:
a- Kişisel Katılım
b- Seçici Kurul  tarafından aday gösterilenler
5- Yarışmaya katılım tarihi:
Gerek sahipleri tarafından, gerekse Seçici Kurul tarafından aday gösterilen yapıtlar, 10 Şubat 2009 Salı gününe kadar  Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreterliği’ne, yazılı basında 3 nüsha (1 asıl, 2 fotokopi), TV ve radyolarda ise 1 DVD olarak (yayımlanan eserin aslı veya yayım sırasında alınan kopyası) olarak teslim edilir. Yapıtların yayım tarihi 1 Ocak – 31 Aralık  …… tarihleri arasında olmalıdır.
6- Başvuru Koşulları
Adayların, yarışmaya başvuru yaparken, yapıtları ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak kişisel dosyalarına koymaları gerekmektedir;
a- Eser sahibinin adı soyadı
b- Katıldığı dal
c- Eserin yayımlandığı gazete, dergi,  radyo veya TV programın adı
d- Eserin adı veya başlığı
e- Yayım tarihi
f- Gazete ve dergi ise sayfası, sütunu, başlığı
g- Cemiyet üyesi olmayanların Sarı Basın Kartı fotokopisi veya çalıştığı işyerinden aldığı onaylı belge
e- İmzasız yapıtlar için, eserin yayımlandığı gazete veya TV’nin sorumlu yazı işleri müdürü ya da bölge temsilcisi tarafından adayın adı belirtilerek verilen belge
f- Yarışmaya katılacaklar yarışmaya katıldıkları eserle ilgili ayrıntılı bilgiyi gönderecekleri başvuru dilekçesine eklemek zorundadırlar.

7-    Adaylar, bir başka basın kuruluşu tarafından ödüllendirilmiş eserleriyle Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Basın Özendirme Yarışması Ödüllerine katılamazlar.
8-    Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri ödüle aday olamazlar, seçici kurullarda görev alanlar yarışmaya katılamazlar.
ÖN SEÇİCİ KURUL
9-  Ön Seçici Kurul 9 üyeden oluşur. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Ön Seçici Kurulu, Cemiyet üyeleri arasından  bir ödül dönemi için seçer. Ön Seçici Kurul ilk toplantısında bir başkan, bir de raportör seçer.
10- Ön Seçici Kurul, aşağıdaki periyoda göre toplanır ve şu çalışmaları yapar:
a- Büyük Seçici Kurul’ a sunulacak yapıtların belirlenmesi çalışmalarını yapar.
Ön Seçici Kurul aday göstermişse, yapıt sahibinin onayı alınır
b- Ön Seçici Kurul’ un çalışmaları gizlidir. Toplantı tutanakları raportörce gizli tutulur.
Ön Seçici Kurul üyeleri değerlendirme sırasında 1 ile 10 puan  arasında  değişen puan verir. Sonuçlar en yüksek ve en düşük birer puan atılarak, toplantıya katılan iki eksiğine bölünerek belirlenir.  Ön Seçici Kurul’ un aday gösterdiği yapıtlarda aynı usullere göre puanlanır. Kurul’un oyladığı yapıtların 6 ve daha yukarı puan alanlar Büyük Seçici Kurul’ a “aday yapıtlar” olarak gönderilir.

BÜYÜK SEÇİCİ KURUL
11- Büyük Seçici  Kurul, Yönetim Kurulu’ nca belirlenecek 9 kişiden oluşur.
12- Büyük Seçici Kurul ilk toplantısında bir başkan ve raportör seçer. Toplantıların takvimi incelenecek yapıtların sayısına göre, yeterince incelenebilecek olanak sağlanacak  şekilde belirlenir.
13-    Katılan yapıtların puanlanması ve tutanakların saklanması 10. Maddenin (b) bendine göre yapılır. Puanların eşitliği halinde bu eşitlik bozuluncaya kadar puanlamaya devam edilir. 5. Turda da eşitlik bozulmazsa kuraya başvurulur.
ÖDÜLLER
14-    Her dalda  yönetmelikte belirtilen sayıda ödül verilir. Büyük Seçici Kurul’ un oyladığı yapıtlardan en yüksek puan alanlar yılın başarılı gazetecilik ödülünü almaya hak kazanır.  Ödüllerde birincilik, ikincilik gibi değerlendirme yapılmaz. Bu nedenle yılın başarılı gazetecileri soyadlarının harf önceliğine göre sıralanıp açıklanır.
15-    Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ve Çoban Yurtçu özel ödüllerinin yanısıra o yıl başka bir özel ödül koyması halinde bu ödüller için yarışmaya katılan ve gösterilen adaylar da aynı yöntemle seçilir.
16- Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Basın Özendirme Yarışması’na belirlenen dallarda katılan eserler arasında, Büyük Seçici Kurul’un gerek gördüğü takdirde MANSİYON Ödülü vermeye yetkilidir.
17-    Ödül kazanan yapıtlar, bir ekip tarafından hazırlanmış olması halinde, maddi ödül ekip üyelerine paylaştırılır. Plaket ise ekip üyelerinin belirleyeceği ekip  temsilcisi medya mensubuna verilir.
18-    Yapıtı ödüle hak kazanan gazetecilere birer plaket ve Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun her yıl belirleyeceği miktarda maddi ödül verilebilir. Mansiyon kazanan gazetecilere verilecek ödüller konusunda ise Yönetim Kurulu karar verir.
19-    Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu belirli  nedenlerle özel ödüller koyabilir ve ödüllendirme şeklini belirleyebilir.
20-    Bu yönetmelik ve yarışmaya çağrı yazısı her yıl ocak ayında üyelerle gazete, ajans, TV ve radyolara gönderilir.
21-    Bu yönetmelik Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

GEÇİCİ MADDE
22-    Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Basın Özendirme Yarışması Ödülleri Yönetmeliği’nin değişik şekli yürürlüğe girdiğinde, üyelere ve Seçici Kurul’ a gönderilir.
23-    Seçici Kurullarda eser değerlendirmesi için yapılacak oylama gizli oy, açık sayım şekliyle yapılır,