BASIN TRAFİK KARTI PROTOKOLU

BİRİNCİ BÖLÜM
Taraflar, Amaç, Dayanak, Tanımlar
Taraflar
MADDE 1- Bu Protokol, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanmıştır.
Amaç
MADDE 2- Bu Protokolün amacı, Basın Trafik Kartlarının verilmesine, kullanılmasına, sağlayacağı kolaylıklara ve gerektiğinde geri alınmasına ait esas ve usulleri tespit etmektir.
Dayanak
MADDE 3- Bu Protokol, 23.03.2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE  4 – Bu Protokolde geçen;
a) Basın Kartı: Basın Kartı Yönetmeliği hükümlerine göre Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen sarı renkli kartı,
b) Basın Trafik Kartı: Basın Kartı bulunan basın mensuplarına, görevli olmak şartı ile görevlerinin ifası sırasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun temel kurallarına uymak, trafik güvenliğini bozmamak ve trafik zabıtasınca alınan tedbirlere uymak kaydıyla trafik zabıtasınca gerekli kolaylığın sağlanması için Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Emniyet Genel Müdürlüğünce onaylanan kartı,
c) Genel Müdürlük: Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü,
d) Görev: Basın mensuplarının, devlet törenlerinde, milli veya milletlerarası müsabakalarda, basın toplantılarında, Türk ve yabancı devlet büyüklerinin resmi ziyaret, gezi ve incelemelerinde ve benzeri diğer durumlardaki görev halini,
e) Taraflar: Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğünü,
f) Yönetmelik: 23.03.2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
MADDE 5 – Yönetmelik uyarınca basın kartı taşımakta olan kişilere, talep etmeleri halinde, görevleri sırasında kullanılmak ve üçüncü bölümde belirtilen kolaylıkları sağlamak üzere Basın Trafik Kartı verilir.
Basın Trafik Kartı, görev tanımında belirtilen konularda, hizmetin özelliği itibariyle Emniyet Kuvvetlerince alınmış ve alınacak tedbir ve yasaklara uyulması şartı ile kullanılır.
MADDE 6 – Basın Trafik Kartı kişiseldir, hiçbir şekilde kart sahibinden başkası tarafından kullanılamaz.
MADDE 7- Basın Trafik Kartları, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce, basın kartları ile uyumlu bir şekilde (EK’ deki örneğe uygun olarak) hazırlandıktan sonra, onaylanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilir, onayı müteakip, talep sahiplerine verilmek üzere Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne iade edilir.
MADDE 8 – Bu Protokol esasları içinde düzenlenerek verilecek Basın Trafik Kartları dışında, ulaşım araçlarında “Basın” ibaresi taşıyan ve Basın Trafik Kartları ile karıştırmaya yol açacak şekilde kart, plaka ve benzeri kullanılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Basın Trafik Kartlarının Kullanılması ve Sağlayacağı Kolaylıklar
MADDE 9 – Basın Trafik Kartları, sadece kart sahibi tarafından ve geçerli basın kartı ile birlikte kullanılır.
MADDE 10- Bulundukları araçta Basın Trafik Kartı kullanan kişiler, emniyet görevlileri tarafından talep edildiğinde basın kartlarını da göstermek zorundadırlar.
MADDE 11 – Basın Trafik Kartları, basın kartı taşımakta olan kişilerin görevlerinin ifası sırasında bizzat kullandıkları veya bulundukları aracın ön camında, görevlilerce kolayca görülebilecek şekilde bulundurulur. Ancak bu kart, otobüs, minibüs ve benzeri toplu taşım araçlarında kullanılamaz.
MADDE 12 – Basın Trafik Kartı sahiplerine, görevli olmak şartı ile görevlerinin ifası sırasında, 2918 sayılı Kanunun temel kurallarına uymak, trafik güvenliğini bozmamak ve trafik zabıtasınca alınan tedbirlere uymak kaydıyla aşağıdaki kolaylıklar sağlanır.
a) Güzergâh ve kavşaklarda trafiğin düzenlenmesinden ve yönetiminden sorumlu olan görevliler, araçlarında Basın Trafik Kartı bulunan görevli basın mensuplarını gördüklerinde veya bu kişilerin müracaatları halinde kendilerine geçiş kolaylığı sağlarlar ve trafiğin genel şartlarını dikkate alarak, görev mahalline bir an önce varmaları için gerekli kolaylığı gösterirler.
b) Trafik zabıtasınca, basın mensuplarının araçlarına, trafiği aksatmamak şartıyla durma, duraklama ve park etme gibi kolaylıklar sağlanır.
c) Basın Trafik Kartı sahipleri, yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kolaylıklardan ancak, trafik görevlilerinin bulunduğu yerlerde ve onların vereceği işaret ve talimatlar doğrultusunda faydalanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Basın Trafik Kartlarının Verilmesi ve Yenilenmesi
MADDE 13 – Basın Trafik Kartı almak isteyen kişiler, Ankara’da doğrudan Genel Müdürlüğe, Genel Müdürlüğün İl Müdürlükleri bulunan illerde bu Müdürlüklere, diğer yerlerde ise Valiliklere bir dilekçe ile başvururlar.
MADDE 14 – Genel Müdürlük, kayıtlarında yapacağı inceleme sonucu başvuru sahibinin geçerli Basın Kartı bulunduğunu tespit ettikten sonra, kart üzerinde basılı seri numarasını ve başvuru tarihini göz önünde bulundurarak, kart sahibinin adı, soyadı, ili ve basın kartı türü bölümlerini tamamlatır ve Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderir.
MADDE 15 – Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Basın Trafik Kartları Genel Müdürlüğe gönderilir. Onaylama işlemi tamamlanan kartlar, Ankara’da Genel Müdürlük, İl Müdürlüğü bulunan yerlerde bu Müdürlükler, diğer yerlerde Valilikler aracılığı ile sahiplerine ulaştırılır.
MADDE 16 – Basın Trafik Kartları, basın kartı süresince geçerlidir. Ancak, Basın Trafik Kartlarının geçerlilik süresinin uzatılması veya yenilenmesine, basın kartlarının yenilenmesi işlemleri ile uyumlu olarak her iki Genel Müdürlükçe birlikte karar verilir.
MADDE 17 – Basın Trafik Kartının kaybedilmesi halinde kart sahibi, durumu 7 gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Mahalli zabıtaya yapılan müracaat tutanağı veya mahalli gazetelerden birinde yayımlanan zayi ilanı ile birlikte yeniden kart talebinde bulunulabilir.  Ancak, basın trafik kartının bir yıl içinde iki defadan fazla kaybedilmesi halinde, o yıl için yeniden kart verilmez.
MADDE 18 – Genel Müdürlük, iptal edilen veya kaybedilen Basın Trafik Kartları ile ilgili bilgileri en kısa sürede Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Basın Trafik Kartlarının İptali ve Geri Alınması
MADDE 19 – Trafik zabıtası tarafından, Basın Trafik Kartlarının Yönetmeliğin 49 uncu maddesine ve bu Protokolde belirlenen esaslara aykırı kullanıldığının belirlenmesi halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek en kısa zamanda Genel Müdürlüğe bildirilir.
MADDE 20 – Görevliler tarafından yapılan tespit ve Genel Müdürlük kayıtlarının incelenmesi sonucu:
a) Basın Trafik Kartının bir başkasına kullandırıldığının anlaşılması halinde, kullanılan Basın Trafik Kartı iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe yeniden düzenlenmez.
Başkasına ait Basın Trafik Kartını kullanan kişi hakkında, ayrıca 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri saklıdır.
b) Basın Kartı geçerliliğini kaybetmiş olmasına rağmen, daha önce almış olduğu Basın Trafik Kartını kullanmaya devam ettiği anlaşılanların Basın Trafik Kartına el konulur ve yeniden Basın Kartı aldığı tarihten başlayarak bir yıl geçmedikçe Basın Trafik Kartı verilmez.
c) Yönetmelik çerçevesinde Basın Kartı taşıma hakkını kaybedenler, 15 gün içinde Basın Trafik Kartlarını da Genel Müdürlüğe iade etmek zorundadırlar.
d) Bu kartların sağlayacağı kolaylıklardan yararlanmak üzere araçlarında, geçerli Basın Trafik Kartı dışında “Basın” ibaresini kullanmak suretiyle, benzer tabela veya kart taşıyanların, varsa basın kartları iptal edilir ve bu kişilere hak ettikleri tarihten başlayarak 5 yıl süreyle Basın Kartı verilmez.
Ayrıca bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri saklıdır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE  21 –  Bu Protokol, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 22 – Bu Protokolün imzalandığı tarihte, 23.07.2009 tarihli Protokol yürürlükten kalkar.
MADDE 23- 23 maddeden oluşan bu Protokol, ../../2012 tarihinde taraflarca okunup imzalanmıştır.

BAŞBAKANLIK                                                          İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON                              EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Murat KARAKAYA                                                                      İsmail BAŞ
Genel Müdür                                                                Genel Müdür Yardımcısı